Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti All mountain sport s.r.o., IČ: 14301202, se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363631 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na internetové adrese www.sidas.cz, www.sidas.sk (dále jen „e-shop“).

1.2. E-shop nabízí zboží značek Sidas a Therm-ic, zejména vložky do bot a vyhřívané oblečení.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Kupující si může v e-shopu vytvořit účet (dále jen „zákaznický účet“), kde jsou uložené jeho údaje a dále historie objednávek. Objednávat zboží je však možné též bez registrace.

2.2. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.4. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Pro uzavření smlouvy vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.1.1. objednávaném zboží,

3.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení a

3.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu nebo v objednávce.

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká:

3.2.1. připsáním kupní ceny na účet prodávajícího v případě platby bankovním převodem nebo platební kartou nebo

3.2.2. potvrzením objednávky ze strany prodávajícího v případě platby dobírkou nebo fakturou s individuálně domluvenou splatností

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2702143806/2010,

4.1.2. dobírkou uhrazenou v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží kupujícím nebo

4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate

4.2. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol platby přidělený prodávajícím.

4.3. Prodávající, plátce DPH, vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad (fakturu) a zašle jej kupujícímu e-mailem.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující, je-li spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku, má v souladu s ustanovením § 1829 a následujících občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat také na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem sidas@sidas.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

5.3. Prodávající vrátí uhrazenou cenu zboží včetně nákladů spojených s jeho doručením kupujícímu do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající však není povinen vrátit peníze kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při navrácení může být přihlédnuto k míře použití a znečištění zboží a vrácena jen poměrná částka.

 

6. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající zašle kupujícímu zboží domluveným způsobem dopravy, a to zpravidla následující pracovní den od objednávky nebo přijetí úhrady, nejpozději však do 30 dnů.

6.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv pochybností toto neprodleně oznámit přepravci, příp. odmítnout poškozenou zásilku od přepravce převzít.

 

7. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem e-shopu.

7.2. Kupující, je-li spotřebitelem dle § 419 občanského zákoníku, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující přímo u prodávajícího zasláním vadného zboží na své náklady na adresu: All mountain sport s.r.o. – Sidas.cz, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, sidas@sidas.cz, telefon +420 775 610 757.

 

8. STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Stížnosti může kupující prodávajícímu zaslat e-mailem na sidas@sidas.cz.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující může zakšrtnutím políčka „Zasílat novinky na e-mail“ vyslovit souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je vyhotovena v elektronické podobě a v českém jazyce.

11.2. Kupní smlouva se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: All mountain sport s.r.o. - Sidas.cz, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, sidas@sidas.cz, telefon +420 775 610 757.

 


 

Ochrana osobních údajů

V rámci poskytovaných a zlepšování služeb zpracováváme osobní údaje, a to z pozice správce osobních údajů. K tomu nás opravňuje některý z důvodů:

  • plnění smlouvy - např. pokud vyplníte kontaktní formulář, musíme použít Váš e-mail, abychom Vám mohli odpovědět.
  • souhlas se zpracováním - např. pokud si registrujete e-mail do newsletteru, považujeme absolvování dvoukrokového ověření za souhlas.
  • na základě oprávněného zájmu - např. analyzujeme chování uživatelů na našem webu. V takovém případě dbáme na to, aby vašich údajů vždy převažovala nad naším zájmem, proto na základě oprávněného zájmu sbíráme pouze anonymní nebo anonymizované údaje, které nespojujeme s konkrétním uživatelem.

 

Jaké údaje zpracováváme?

  • Identifikační a kontaktní údaje - např. jméno, příjmení, adresu, e-mail či telefon.
  • Údaje o objednávkách
  • Informace o chování na webu a nastavení vašeho prohlížeče. Tyto údaje jsou získávány za pomoci cookies umisťovaných měřicími kódy.

 

Kdy osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje?

Google Analytics

Pokud přijdete na náš web, spustí se měření Google Analytics, které umístí cookie na váš počítač. Tato cookie obsahuje časovou značku vytvoření a náhodně vygenerované číslo, nebosahuje žádné osobní údaje. Měření Google Analytics je nastaveno tak, aby nezpracovávalo žádné osobní údaje, používaná IP adresa je anonymizována. Zpracování v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu.

Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

 

Google Ads

Náš weby využívá placenou reklamu a remarketing Google Ads. Na základě stránek, které navštívíte, Vám pak po nějakou dobu zobrazujeme reklamu na jiných webech, které spolupracují se společností Google. Pro vyhodnocení efektivity reklamy spouštíme na webu počítadlo konverzí. Platforma Google Ads pro účely počítání konverzí a remarketingu využívá cookies prvních stran, obsahující pseudonáhodné čísla či řetězce znaků. Platforma dále ukládá IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Remarketing považujeme za formu přímého marketingu, který je dle GDPR v našem oprávněném zájmu. Stejně tak vyhodnocení efektivity reklam považujeme za náš oprávněný zájem.
Pokud ale chcete, zobrazování personalizovaných reklam můžete upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam. Můžete také upravit nastavení Vašeho prohlížeče (ukládání cookies).

Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.

 

Sklik

Náš weby využívá placenou reklamu a remarketing Sklik. Na základě stránek, které navštívíte, Vám pak po nějakou dobu zobrazujeme reklamu na jiných webech, které spolupracují se společností Seznam. Pro vyhodnocení efektivity reklamy spouštíme na webu počítadlo konverzí. Platforma Sklik pro účely počítání konverzí a remarketingu využívá cookies prvních stran, obsahující pseudonáhodné čísla či řetězce znaků. Remarketing považujeme za formu přímého marketingu, který je dle GDPR v našem oprávněném zájmu. Stejně tak vyhodnocení efektivity reklam považujeme za náš oprávněný zájem.
Pokud ale chcete, zobrazování personalizovaných reklam můžete vypnout na stránce "personalizovaná reklama". Můžete také upravit nastavení Vašeho prohlížeče (ukládání cookies).

Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha, Smíchov, Česká republika, IČ: 26168685; podmínky ochrany osobních údajů.

 

Facebook

Náš weby využívá využívá remarketing na sociální síti Facebook - na základě stránek, které navštívíte, Vám pak po nějakou dobu zobrazujeme reklamu na sociální síti Facebook. K tomu používáme měřicí kód Facebook Pixel. Tato platforma k tomuto účelu využívá cookies prvních a třetích stran, obsahující pseudonáhodné čísla či řetězce znaků. Platforma dále ukládá IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Remarketing považujeme za formu přímého marketingu, který je dle GDPR v našem oprávněném zájmu. Pokud ale chcete, zobrazování personalizovaných reklam můžete upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam.

Můžete také upravit nastavení Vašeho prohlížeče (ukládání cookies).

Zpracovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů.